Twoja ocena

Z opłatkiem

Oj­ców to na­szych oby­czaj pra­sta­ry, Pol­skie­go kra­ju ma­lu­je do­sta­tek, Sym­bol bra­ter­stwa, mi­ło­ści i wia­ry; Świę­ty opła­tek. Daw­niej po dwo­rach cha­dza­li kwe­sta­rze – Przy nich ka­te­chizm po­wta­rza­ły dziat­ki, I z Bo­żym sło­wem przy­no­si­li w da­rze Bia­łe opłat­ki. Lecz świat dzi­siej­szy, któ­ry w nic nie wie­rzy, Co nie jest zło­tem, bo­gac­twem, do­stat­kiem, Co – Boże od­puść – … Przeczytaj wiersz


Kajetan Kraszewski