Twoja ocena

Śnieżyca

Za­hu­cza­ły, za­świ­sta­ły Wi­chry w srebr­ny róg: Leci, leci tu­man bia­ły, Aż na cha­ty próg. Na tej cha­ty próg li­po­wy, Co ochra­nia nas, Co otu­la na­sze gło­wy W złej śnie­ży­cy czas. A ja sto­ję u okien­ka, A ja pa­trzę wdal; Milk­nie, cich­nie ma pio­sen­ka, Ser­ce chwy­ta żal. Oj nie jed­na tam sie­ro­ta Na tem zim­nie drży! … Przeczytaj wiersz


Maria Konopnicka

Śniadanie

Hola, hola, mo­ści Bury, Bo wy­li­żesz w łyż­ce dziu­ry. Patrz, jak ko­tek sie­dzi ład­nie, Cze­ka, czy mu co nie spad­nie, Po­dzie­lić się z głod­nym trze­ba, Choć dro­bin­ką mle­ka, chle­ba.


Maria Konopnicka

Świecą gwiazdy, świecą

Świe­cą gwiaz­dy, świe­cą Na wy­so­kim nie­bie… Jeno nie myśl chło­pie, Że to i dla cie­bie!… Ta ja­sna z ty­sią­ca, Co wscho­dzi od boru Jako skra­wek słoń­ca – To pana ze dwo­ru… A ni­żej ta dru­ga Ze zło­ta szcze­re­go, Co nad sta­wem mru­ga – Pro­bosz­cza na­sze­go… A trze­cia, co w po­bok Rzu­ca snop ogni­sty Jako srebr­ną … Przeczytaj wiersz


Maria Konopnicka

Śmigus

Pa­nie­necz­ka mała Rano dzi­siaj wsta­ła: Śmi­gus! śmi­gus! Dyn­gus! dyn­gus! Bo się wody bała. Pa­nie­necz­ka mała W ką­tek się scho­wa­ła: Śmi­gus! śmi­gus! Dyn­gus! dyn­gus! Bo się wody bała. Pa­nie­necz­ka mała Su­kien­kę zma­cza­ła: Śmi­gus! śmi­gus! Dyn­gus! dyn­gus! Choć się wody bała.


Maria Konopnicka

Śpiew skowronka

…Daj­że Bóg. Daj­że Bóg. Z tego pól­ka pe­łen stóg. Z tego sto­ga set­ny kłos, Z tego kło­sa zło­ta trzos. Daj­że Bóg. Daj­że Bóg. Z tego pól­ka pe­łen stóg…


Maria Konopnicka

Żabka Helusi

Nikt mnie o tym nie prze­ko­na, I ni­ko­mu nie uwie­rzę, Że ta żab­ka, ta zie­lo­na, To jest szpet­ne, brzyd­kie zwie­rzę. Pro­szę tyl­ko pa­trzeć zbli­ska: Su­kie­necz­ka na niej bia­ła, Tak w po­ran­nem słon­ku bły­ska, Jak­by w per­ły szy­ta cała. Wierz­chem płasz­czyk zie­lo­niut­ki, Jak ten li­stek, jak ta tra­wa, I zie­lo­ne mają but­ki Nóż­ka lewa, nóż­ka pra­wa. … Przeczytaj wiersz


Maria Konopnicka

Świerszczyk

Wi­cher wie­je, deszcz za­ci­na, Je­sień, je­sień już. Świer­ka świersz­czyk z za ko­mi­na, Na­szej chat­ki stróż. Świer­ka świersz­czyk co wie­czo­ra I na­ga­nia nas: — Spać już, dzie­ci, spać już pora, Wiel­ki na was czas! — Mój świersz­czy­ku, bądź-że ci­cho, Nie do­ku­czaj nam. To upar­te ja­kieś li­cho, Śpij­że so­bie sam! A my ko­min ob­sią­dzie­my Do­ko­lut­ka wnet, Słu­chać … Przeczytaj wiersz


Maria Konopnicka

Żniwa

Prze­pió­recz­ka się od­zy­wa, Idą, idą po­lem żni­wa, Brzę­czą sier­py, brzę­czą kosy, Cięż­kie ziar­nem lecą kło­sy. Dana! Da-dana! A ode wsi sły­chać śpiew­ki, Śpie­szą chłop­cy, śpie­szą dziew­ki, Nio­są gra­bie, w pole dążą, Za żeń­ca­mi sno­py wią­żą. Dana! Da-dana! Co po­wią­żą cięż­kie sno­py, To skła­da­ją je na kopy; Do­bra zie­mia, ła­ska boża, Bę­dzie chle­bek z tego zbo­ża. … Przeczytaj wiersz


Maria Konopnicka

Żuczek

Wy­szedł żu­czek na sło­necz­ko W zie­lo­nym płasz­czy­ku. – Nie bierz­że mnie za skrzy­deł­ka, Miły mój chłop­czy­ku. Nie bierz­że mnie za skrzy­deł­ka, Bo mam płasz­czyk nowy; Szy­ły mi go dwa chra­bąsz­cze, A kra­ja­ły sowy. Za to im mu­sia­łem pła­cić Po dwa­na­ście gro­szy I jesz­czem sie za­po­ży­czył U tej pstrej ko­ko­szy. Jak uszy­ły, wy­kro­iły, Tak płasz­czyk za … Przeczytaj wiersz


Maria Konopnicka

Dziadek przyjdzie

Dziadek dzisiaj przyjdzie, W wielkim krześle siędzie, Śliczne mi powieści Opowiadać będzie. Pal mi się, ogieńku! Pal mi się wesoło! Wy, złote iskierki, sypcie mi się wkoło! Dziadek dużo widział, Dużo ziemi schodził; Już sam nie pamięta, Kiedy się urodził. Pal mi się, ogieńku! Pal mi się wesoło! Wy, złote iskierki, sypcie mi się wkoło! … Przeczytaj wiersz


Maria Konopnicka

Bocian

Bociek, bociek leci! Dalej, żywo, dzieci! Kto bociana w lot wyścignie, Temu kasza nie ostygnie. Kle, kle, kle, kle, kle! Bociek dziobem klaska: — Wyjdźcież, jeśli łaska! Niech zobaczę, niech powitam, Niech o zdrowie się zapytam. Kle, kle, kle, kle, kle! — A ty, boćku stary, Piórek masz do pary; Żaby je liczyły w błocie, … Przeczytaj wiersz


Maria Konopnicka