Twoja ocena

Gdy w pier­si twej zbu­dzi się iskra boża

Gdy w pier­si twej zbu­dzi się iskra boża I w pło­mień się roz­dmu­cha, jak wscho­dzą­ca zo­rza, Gdy w du­szy twej tę­sk­no­ta ci za­ję­czy Za wszyst­kim, co ze słoń­ca i z tę­czy; Je­że­li wte­dy ogniem tym wiel­ki i świę­ty Za­pra­gniesz rzu­cić się w ży­cia od­mę­ty, Z ży­wio­łem się pie­ścić, ra­mie­niem go pruć, Każ­dą jego kro­plę przy … Przeczytaj wiersz


Karol Irzykowski