Twoja ocena

Rozkoszy skutek

Słod­ka nas mi­łość łech­ce z po­cząt­ku, Póki nie doj­dzie do swe­go szcząt­ku; I im kto bar­dziej kwa­pić się ze­chce, Tym bar­dziej łech­ce. Ale cóż po tym, gdy ta jej spra­wa Żało­sny wry­chłe ko­niec po­da­wa? A po sło­dy­czach, przy swo­im kre­sie, Gorż­ko­ści nie­sie? Z we­se­lem We­nus nam się na­wi­ja, Ale na smut­ku jej ra­dość mija: Przy­cho­dzi … Przeczytaj wiersz


Franciszek Dionizy Kniaźnin