Rozkoszy skutek

Franciszek Dionizy Kniaźnin

Słod­ka nas mi­łość łech­ce z po­cząt­ku,
Póki nie doj­dzie do swe­go szcząt­ku;
I im kto bar­dziej kwa­pić się ze­chce,
Tym bar­dziej łech­ce.

Ale cóż po tym, gdy ta jej spra­wa
Żało­sny wry­chłe ko­niec po­da­wa?
A po sło­dy­czach, przy swo­im kre­sie,
Gorż­ko­ści nie­sie?

Z we­se­lem We­nus nam się na­wi­ja,
Ale na smut­ku jej ra­dość mija:
Przy­cho­dzi do nas z roz­ko­szą chut­nie,
Od­cho­dzi smut­nie.

Tak by­stry po­tok rzecz­nej po­wo­dzi,
Gdy więc ze swe­go źrzo­dła wy­cho­dzi,
Słod­ki nurt to­czy, nim się ochy­nie
W mor­skiej głę­bi­nie.

Sko­ro ją sło­ny oce­an zgar­nie,
Za­tra­ci w onym swój za­wód mar­nie;
I do­kąd rze­ka z po­śpie­chem wpa­da,
Tam sło­dycz stra­da.

Twoja ocena

Tak mało

Tak mało powiedziałem. Krótkie dni. Krótkie dni, Krótkie noce, Krótkie lata. Tak mało powiedziałem, Nie zdążyłem. Serce moje zmęczyło się Zachwytem, Rozpaczą, Gorliwością, Nadzieją. Paszcza lewiatana Zamykała się na mnie….

Od rezultatów mylnego zamętu

Od rezultatów mylnego zamętu Z kagańcem w ręku do przyczyn zstępuje Jak smutny żeglarz po schodach okrętu, Kiedy kotwicy szuka… burzę czuje… * O! tak – WCIELONYM skoro pogardzili, Wcielenia…

Tu

Tu zginęła moja żona. Tu narodził się Cherubinek. Tu zamordowano Cherubinka. Tu czekam na nic więcej. Tu topniejący śnieg. Tu język Goethego popiół i pył. Tu nikt nie wraca kiedy…

wiersze dla dzieciwiersze o miłościwiersze Wisławy Szymborskiejwiersze Jana Brzechwywiersze K.K. Baczyńskiegowiersze Juliana Tuwimawiersze Marii Konopnickiejwiersze o śmierci