Twoja ocena

Nadzieje młodości

Wszyst­kie mo­jej mło­do­ści na­dzie­je Od­bie­ża­ły mnie w ży­ciu po­wo­li. Je­śli cza­sem łzę gorz­ką wy­le­ję I za­wo­łam, że ser­ce mnie boli, Nie­chaj na mnie ten ci­śnie ka­mie­niem, Kto sam za­wsze pew­ną stą­pał nogą, Pod dźwi­ga­nem nie zgiął się brze­mie­niem, Nie za­wo­łał, że zmę­czył się dro­gą… Mnie za­czy­na bra­ko­wać tej siły I na usta skar­ga się wy­ry­wa, … Przeczytaj wiersz


Maria Ilnicka