Twoja ocena

O niewinności

Kłam­li­wa prze­moc nie­raz na nie­win­nych Rzu­ca po­twar­stwo, aby ich po­ni­żyć, Lecz kie­dy nad­mie się wy­stęp­kiem, pada I gi­nie, za­cnych bo­wiem Bóg ra­tu­je. Za­świad­czy o tym w ja­ski­ni lwów Da­niel, A też Zu­zan­ny po­msta na złych star­cach. Za­wierz­cie cno­cie: w naj­dzik­szej to­pie­li Nie to­nie, choć się jak roz­bi­tek mio­ta.


Klemens Janicki