Na Nowy Rok

Kochanowski Jan

To­bie bądź chwa­ła, Pa­nie wsze­go świa­ta,
Żeś nam do­cze­kać dał No­we­go Lata.
Daj, by­śmy się i sami od­no­wi­li,
Grzech po­rzu­ciw­szy , w nie­win­no­ści żyli!

Łaska Twa świę­ta nie­chaj bę­dzie z nami,
Bo nic do­bre­go nie uczy­nim sami!
Mnóż w nas na­dzie­ję, przy­spórz pra­wej wia­ry,
Niech uwa­ża­my Twe praw­dzi­we dary!

Użycz po­ko­ju nam i świę­tej zgo­dy,
Niech się nas boją po­gań­skie na­ro­dy,
A Ty nas nie chciej od­stę­po­wać, Pa­nie,
I ow­szem, racz nam do­po­ma­gać na nie!

Bło­go­sław zie­mi z Twej szczo­dro­bli­wo­ści,
Nie­chaj nam dawa do­sta­tek żyw­no­ści,
Ucho­waj gło­du i po­wie­trza złe­go,
Daj wszyst­ko do­bre z mi­ło­sier­dzia swe­go!

Udostępnij wiersz
Kochanowski Jan

ostatnio dodane wiersze


zbiory wierszy