Typy liryki

Liryka to obok epiki i dramatu jeden z trzech gatunków literackich, który obejmuje różnorodne formy i style literackie. Liryka charakteryzuje się wyrażaniem subiektywnych uczuć, emocji i myśli podmiotu lirycznego. Istnieje wiele typów liryki, które można klasyfikować na podstawie różnych kryteriów, takich jak tematyka, forma czy sposób wyrazu. Istnieje wiele różnych typów liryki, z których każdy ma swoje charakterystyczne cechy i funkcje.

Typy liryki ze względu na temat

Liryka miłosna

Liryka miłosna koncentruje się na tematach związanych z miłością, namiętnością i romantyzmem. Autorzy tego rodzaju wierszy opisują swoje uczucia wobec ukochanej osoby, wyrażają tęsknotę, zachwyt lub cierpienie związane z miłością. Często pojawiają się motywy natury, piękna i symboliki, które dodatkowo podkreślają uczucia miłosne.

Liryka refleksyjna

Liryka refleksyjna skupia się na introspekcji i refleksji nad życiem, światem i ludzkimi doświadczeniami. Autorzy tego typu wierszy często zadają filozoficzne pytania, analizują własne przemyślenia lub rozważają znaczenie istnienia. To gatunek, który pobudza czytelnika do głębszych przemyśleń.

Liryka patriotyczna

Liryka patriotyczna dotyczy tematów związanych z narodową tożsamością, historią, kulturą i miłością do ojczyzny. Autorzy tych wierszy często wyrażają swoje uczucia wobec kraju, opisując jego piękno, wartości i ducha. To forma wyrażenia miłości i lojalności wobec własnego narodu.

Liryka przyrodnicza

Liryka przyrodnicza skupia się na pięknie i znaczeniu przyrody. Autorzy tego rodzaju wierszy opisują krajobrazy, zwierzęta, rośliny i zjawiska przyrodnicze, starając się przekazać swoje zachwyt nad naturą. To gatunek, który często zawiera elementy symboliki i metafor związanych z naturą.

Liryka filozoficzna

Liryka filozoficzna to rodzaj poezji, który angażuje się w głębokie rozważania nad istnieniem, ludzką naturą, moralnością i wartościami. Autorzy tego typu wierszy często stawiają pytania filozoficzne i próbują znaleźć odpowiedzi na trudne pytania dotyczące sensu życia i bytu.

Liryka społeczna

Liryka społeczna skupia się na problemach społecznych, niesprawiedliwościach społecznych i politycznych oraz innych kwestiach związanych z życiem społecznym. Autorzy tego rodzaju wierszy często używają poezji jako narzędzia do wyrażenia swojego sprzeciwu wobec niesprawiedliwości i nierówności.

Liryka religijna

Liryka religijna jest związana z wiarą, duchowością i religijnymi przekonaniami. Autorzy tego typu wierszy wyrażają swoją wiarę, modlitwy, duchowe doświadczenia i refleksje nad sensem religijnym. To gatunek, który ma głęboki wymiar duchowy.

Liryka autobiograficzna

Liryka autobiograficzna opisuje życie i doświadczenia autora. Autorzy tego rodzaju wierszy często opowiadają o swojej historii, przeżyciach osobistych, emocjach i refleksjach nad własnym życiem. To forma wyrażenia siebie i swojej tożsamości.

Liryka ironiczna

Liryka ironiczna wykorzystuje ironię, sarkazm i dystans w celu wyrażenia swoich myśli i uczuć. Autorzy tego rodzaju wierszy często wykorzystują ironię jako narzędzie do krytyki lub satyrycznego komentarza na temat różnych aspektów życia.

Liryka ekspresjonistyczna

Liryka ekspresjonistyczna cechuje się ekspresywnością i emocjonalnością. Autorzy tego typu wierszy często wyrażają swoje emocje w sposób intensywny, używając niekonwencjonalnych środków wyrazu, takich jak śmiałe metafory, eksperymenty językowe i ekspresyjny rytm.

Typy liryki względu na sposób wypowiedzi podmiotu lirycznego

Liryka to bardzo różnorodny gatunek literacki, który pozwala autorom wyrażać swoje uczucia, myśli i refleksje w wielu różnych formach i stylach. Każdy typ liryki ma swoje unikalne cechy i funkcje, co sprawia, że poezja jest niezwykle bogatym i fascynującym obszarem literatury. Różne rodzaje liryki pozwalają autorom wyrazić szeroki zakres uczuć, myśli i przemyśleń, co sprawia, że poezja jest niezwykle zróżnicowanym i bogatym gatunkiem literackim. Każdy z tych rodzajów ma swoje unikalne cechy i funkcje, co pozwala twórcom literatury eksplorować różne aspekty ludzkiego doświadczenia.

Liryka bezpośrednia

Liryka dzieli się na różne rodzaje ze względu na sposób wypowiedzi podmiotu lirycznego. Liryka bezpośrednia charakteryzuje się tym, że podmiot liryczny wyznaje swoje uczucia, przeżycia i myśli bezpośrednio, często używając formy pierwszej osoby liczby pojedynczej. Przykładem może być elegia. Liryka osobista to rodzaj poezji, w którym podmiot liryczny bezpośrednio wyznaje swoje myśli i uczucia, utożsamiany z poetą. W liryce roli podmiot liryczny wciela się w rolę konkretnej postaci, często historycznej, podczas gdy w liryce maski podmiot liryczny przyjmuje postać np. rośliny, zwierzęcia lub rzeczy, przypisując im swoje uczucia.

Liryka bezpośrednia to rodzaj liryki, w którym podmiot liryczny wyraża swoje uczucia, myśli i przeżycia w sposób bezpośredni i otwarty, często używając pierwszej osoby liczby pojedynczej („ja”). W tej formie liryki nie ma pośredników czy skomplikowanych metafor ukrywających emocje – są one przedstawiane wprost, dzięki czemu czytelnik ma bezpośredni wgląd w wewnętrzny świat podmiotu lirycznego. Liryka bezpośrednia to forma poezji, w której podmiot liryczny otwarcie i wprost wyraża swoje emocje, myśli i przeżycia, najczęściej w pierwszej osobie. Taki sposób przekazu tworzy wrażenie intymności i szczerości, pozwalając czytelnikowi na bliski kontakt z wewnętrznym światem podmiotu lirycznego.

Cechy liryki bezpośredniej

 • Pierwsza osoba – Podmiot liryczny najczęściej mówi w pierwszej osobie („ja”), co podkreśla osobisty charakter wypowiedzi.
 • Otwartość emocjonalna – uczucia i myśli są wyrażane wprost, bez zawoalowania, co tworzy wrażenie szczerości i intymności.
 • Subiektywność – wiersz wyraża subiektywne doświadczenia i perspektywy podmiotu lirycznego.
 • Brak pośredników – emocje nie są ukrywane za opisami, alegoriami czy symbolami; są przekazywane bezpośrednio.

Przykłady liryki bezpośredniej

 • „Do Deliusza” Horacego: W tym wierszu Horacy zwraca się bezpośrednio do swojego przyjaciela, dzieląc się swoimi myślami i radami.
 • „W pamiętniku Zofii Bobrówny” Juliusza Słowackiego: Poeta wyraża swoje uczucia wprost, pisząc o tęsknocie i miłości.

Rola liryki bezpośredniej

 • Intymność i szczerość – pozwala na stworzenie intymnej więzi między podmiotem lirycznym a czytelnikiem, dzięki szczerości wypowiedzi.
 • Intensywność emocjonalna  -bezpośrednie wyrażenie uczuć może być bardziej intensywne i poruszające dla odbiorcy.
 • Autentyczność – użycie pierwszej osoby i brak pośredników sprawia, że wypowiedzi wydają się bardziej autentyczne i osobiste.

Liryka pośrednia

W przypadku liryki pośredniej, podmiot liryczny jest mniej jawny, nie wyznaje uczuć bezpośrednio, lecz wyraża swoje myśli poprzez sytuacje, zdarzenia lub opisy, co nadaje utworom charakter narracyjny lub dialogowy. W ramach tego rodzaju liryki wyróżnia się odmiany takie jak liryka opisowa, gdzie uczucia podmiotu lirycznego są wyrażane poprzez opisy np. krajobrazu lub przedmiotu, oraz liryka sytuacyjna (narracyjna), która prezentuje zdarzenia lub sytuacje za pomocą wypowiedzi dialogowych i narracyjnych, z udziałem bohatera lirycznego.

Liryka pośrednia to rodzaj liryki, w którym podmiot liryczny nie wyraża swoich uczuć, myśli czy doświadczeń wprost, ale używa pośrednich środków wyrazu, takich jak opisy przyrody, zjawisk czy sytuacji, aby przekazać swoje emocje lub refleksje. W tej formie liryki uczucia są zawoalowane za metaforami, symbolami lub opisami otaczającego świata, co pozwala na bardziej subtelne i symboliczne przekazywanie treści. Liryka pośrednia to forma poezji, w której emocje, myśli i przeżycia podmiotu lirycznego są przekazywane za pomocą pośrednich środków wyrazu, takich jak metafory, symbole czy opisy otaczającego świata. Taka forma liryki pozwala na bardziej subtelne i symboliczne przekazywanie treści, zachęcając czytelnika do interpretowania tekstu na różne sposoby.

Cechy liryki pośredniej

 • Ukryte uczucia – podmiot liryczny nie wyraża swoich uczuć wprost, ale używa pośrednich środków, aby je sugerować czy zasugerować.
 • Metafory i symbole – używa się obrazów, metafor i symboli, które mają odniesienie do uczuć lub myśli, ale nie są nimi wprost.
 • Opis świata zewnętrznego – często skupia się na opisach przyrody, krajobrazów, zjawisk czy sytuacji, które mają odzwierciedlać stan emocjonalny podmiotu lirycznego.
 • Subtelność i wieloznaczność – tekst może być bardziej subtelny i wieloznaczny, co pozwala na różnorodne interpretacje.

Przykłady liryki pośredniej

 • „Deszcz jesienny” Stanisława Grochowiaka: W tym wierszu deszcz jesienią jest metaforą melancholii i smutku.
 • „Sonet 18” Williama Szekspira: Wiersz porównuje ukochaną do letniego dnia, wyrażając miłość i zachwyt, ale za pomocą metafor i porównań.

Rola liryki pośredniej

 • Subtelne przekazywanie emocji – pozwala na przekazywanie uczuć w sposób bardziej subtelny i symboliczny.
 • Tworzenie atmosfery – opisy przyrody lub sytuacji mogą tworzyć odpowiednią atmosferę, która podkreśla stan emocjonalny podmiotu lirycznego.
 • Zachęta do interpretacji – wieloznaczność i symboliczność liryki pośredniej mogą zachęcać czytelnika do interpretowania tekstu na różne sposoby.

Podmiot zbiorowy

Dzieląc lirykę ze względu na sposób wypowiedzi podmiotu lirycznego możemy również wyróżnić lirykę, w której występuje podmiot zbiorowy. W tej formie podmiot liryczny wyraża się jako tzw. „my” liryczne, reprezentując zbiorowy pogląd lub myśli grupy wypowiadającej się w utworze, jest to forma często spotykana w hymnach.

Podmiot zbiorowy to jedna z form podmiotu lirycznego w poezji, gdzie grupa osób, zamiast jednostki, jest głównym nośnikiem wypowiedzi. W tym przypadku nie ma jednoznacznie określonej osoby, która byłaby źródłem uczuć, myśli czy doświadczeń wyrażanych w wierszu, lecz są to wypowiedzi reprezentujące wspólne odczucia czy poglądy całej grupy lub społeczności. Podmiot zbiorowy w poezji to forma podmiotu lirycznego, gdzie głosy wielu osób są reprezentowane jako jedna, wspólna wypowiedź. Taka forma pozwala na wyrażenie wspólnych uczuć, myśli czy doświadczeń grupy lub społeczności, podkreślając solidarność i współpracę w dążeniu do wspólnych celów.

Cechy podmiotu zbiorowego

 • Reprezentatywność – wypowiedzi podmiotu zbiorowego reprezentują wspólne uczucia, myśli czy doświadczenia grupy osób, a nie jednostki.
 • Brak jednoznacznej tożsamości – nie można określić konkretnej osoby jako źródła wypowiedzi; jest to raczej amalgamat uczuć i myśli całej grupy.
 • Użycie zaimków i czasowników w liczbie mnogiej – tekst zawiera zaimki i czasowniki odnoszące się do wielu osób, co podkreśla zbiorowy charakter wypowiedzi.
 • Reprezentacja społeczności lub grupy – wypowiedzi mogą reprezentować społeczność, naród, grupę etniczną, klasę społeczną itp.

Przykłady podmiotu zbiorowego w poezji

 • „Ludzie” Władysława Broniewskiego: W tym wierszu podmiotem lirycznym jest zbiorowa reprezentacja ludzi, którzy walczą o wolność.
 • „Wielka improwizacja” Juliusza Słowackiego: Wiersz ten reprezentuje ducha narodu polskiego walczącego o wolność.

Rola podmiotu zbiorowego

 • Reprezentacja wspólnoty – pozwala na wyrażenie wspólnych uczuć i doświadczeń całej grupy lub społeczności.
 • Solidarność i współpraca – podkreśla współpracę i solidarność w dążeniu do wspólnego celu lub przezwyciężaniu trudności.
 • Głos dla społeczności marginalizowanych – może być głosem dla społeczności, której perspektywa jest często pomijana lub marginalizowana.

Liryka roli

Liryka roli to rodzaj liryki, w którym podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie ale wciela się w postać innej osoby lub przyjmuje fikcyjną rolę, odgrywając ją w utworze poetyckim. W tym typie liryki autor wykorzystuje perspektywę i głos wymyślonej postaci, aby wyrazić określone emocje, myśli i doświadczenia. Liryka roli pozwala poetom na eksplorację różnorodnych tożsamości i punktów widzenia, co może prowadzić do głębszego zrozumienia ludzkiej natury i różnorodności doświadczeń. Liryka roli to forma poezji, w której podmiot liryczny wciela się w fikcyjną postać lub przyjmuje rolę innej osoby. Pozwala to na wyrażenie różnorodnych emocji i myśli z perspektywy wykreowanej postaci, co umożliwia poetom eksplorację różnych tożsamości i doświadczeń oraz wprowadzenie elementów narracyjnych i dramatycznych do utworu.

Cechy liryki roli

 • Fikcyjny podmiot liryczny – podmiot liryczny nie jest bezpośrednio tożsamy z autorem, lecz jest wykreowaną postacią, która wyraża swoje myśli i uczucia.
 • Wcielanie się w różne role – poeta przyjmuje różne role, wcielając się w postacie historyczne, mitologiczne, literackie lub całkowicie fikcyjne.
 • Perspektywa i głos postaci – wiersz oddaje perspektywę i głos przyjętej postaci, często używając stylu i języka odpowiedniego dla tej roli.
 • Ekspresja emocji i myśli – liryka roli pozwala na wyrażenie emocji i myśli, które mogą być odmienne od tych, które autor wyrażałby w imieniu własnym.
 • Narracyjność i dramatyzm – często zawiera elementy narracyjne i dramatyczne, które pomagają w kreowaniu i rozwijaniu postaci.

Przykłady liryki roli

 • „Monachomachia” Ignacego Krasickiego: Krasicki wciela się w rolę mnicha, aby satyrycznie opisać życie klasztorne i skrytykować wady duchowieństwa.
 • „Erotyki” Kazimierza Przerwy-Tetmajera: W niektórych wierszach Tetmajer wciela się w różne postacie, aby wyrazić ich namiętności i pragnienia.

Rola liryki roli

 • Eksploracja tożsamości  – pozwala na badanie różnorodnych tożsamości i doświadczeń, co może prowadzić do głębszego zrozumienia ludzkiej natury.
 • Krytyka społeczna – przyjmowanie różnych ról pozwala na ukazanie i krytykę problemów społecznych z różnych perspektyw.
 • Kreatywność i eksperymentowanie – daje możliwość literackiego eksperymentowania z formą, stylem i językiem.

Liryka maski

Liryka maski to rodzaj liryki, w której podmiot liryczny przyjmuje rolę innej osoby, postaci lub bytu, ukrywając swoją własną tożsamość za „maską”. Jest to forma poezji, w której autor wchodzi w skórę innego charakteru, wykorzystując tę perspektywę do wyrażenia emocji, myśli i doświadczeń, które mogą być inne od jego własnych. Dzięki temu zabiegowi, poeta może swobodnie eksplorować różnorodne aspekty ludzkiego życia i natury, a także komentować zjawiska społeczne czy filozoficzne.

Liryka maski to forma poezji, w której podmiot liryczny przyjmuje tożsamość innej postaci, co pozwala na wyrażanie emocji i myśli z nowej perspektywy. Ten zabieg umożliwia poetom eksplorację różnych aspektów ludzkiego doświadczenia, a także krytyczne komentowanie zjawisk społecznych i filozoficznych. Dzięki liryce maski, autorzy mogą wyrażać treści, które byłyby trudne do przekazania wprost, oraz eksperymentować z różnorodnymi stylami literackimi.

Cechy liryki maski

 • Fikcyjny podmiot liryczny – podmiot liryczny jest postacią fikcyjną lub symboliczną, nie identyfikującą się bezpośrednio z autorem.
 • Perspektywa innej postaci – autor wykorzystuje głos i punkt widzenia przyjętej postaci, aby przekazać swoje treści.
 • Zabieg maski – przyjmowanie „maski” pozwala na dystansowanie się od osobistych emocji i przekazywanie uniwersalnych prawd lub ukazywanie specyficznych doświadczeń.
 • Wyrażenie emocji i myśli – przez maskę autor może wyrażać uczucia i myśli, które mogłyby być trudne lub niemożliwe do wyrażenia wprost.
 • Różnorodność stylów i języka – styl i język wiersza są dostosowane do charakteru przyjętej postaci.

Przykłady liryki maski

 • „Elegie Duinejskie” Rainera Marii Rilkego: Rilke często korzysta z liryki maski, przyjmując głos aniołów i innych nadprzyrodzonych bytów, aby eksplorować ludzkie doświadczenia i duchowe rozterki.
 • „Monachomachia” Ignacego Krasickiego: Chociaż bardziej znana jako satyra, przyjmuje formę liryki maski, gdzie autor wciela się w mnichów, aby krytycznie przedstawiać ich życie.

Rola liryki maski

 • Eksploracja tożsamości – umożliwia badanie różnych tożsamości i perspektyw, co może prowadzić do głębszego zrozumienia ludzkiej natury.
 • Krytyka społeczna – używanie masek pozwala na subtelne i skuteczne komentowanie i krytykowanie społeczeństwa i jego norm.
 • Artystyczna swoboda – daje poecie swobodę w eksperymentowaniu z różnymi stylami, językami i formami wyrazu.

Liryka opisowa

Liryka opisowa to rodzaj liryki, w którym dominują elementy opisu, zazwyczaj dotyczące przyrody, krajobrazów, miejsc, przedmiotów lub zjawisk. W przeciwieństwie do liryki bezpośredniej, która koncentruje się na bezpośrednim wyrażaniu uczuć i emocji podmiotu lirycznego, liryka opisowa skupia się na szczegółowym przedstawieniu otaczającej rzeczywistości, często łącząc opisy z refleksjami i emocjami. Liryka opisowa to forma poezji, która koncentruje się na szczegółowym opisie otaczającej rzeczywistości, często przyrody, połączonym z refleksjami podmiotu lirycznego. Tworzy bogate, obrazowe przedstawienia, które nie tylko ukazują piękno świata, ale także wyrażają wewnętrzne przeżycia i przemyślenia autora.

Cechy liryki opisowej

 • Opisowość – centralnym elementem jest szczegółowy i obrazowy opis miejsc, przedmiotów, przyrody czy zjawisk.
 • Refleksyjność – opisom towarzyszą refleksje i przemyślenia podmiotu lirycznego, które mogą wyrażać jego emocje, nastroje lub filozoficzne rozważania.
 • Obrazowość – wykorzystanie bogatych środków stylistycznych, takich jak metafory, porównania, personifikacje, aby stworzyć plastyczny i sugestywny obraz opisywanej rzeczywistości.
 • Harmonia formy i treści – opisy są skomponowane w taki sposób, że tworzą harmonijną całość z treścią wiersza, podkreślając jego główne tematy i nastroje.

Przykłady liryki opisowej

 • „Stepy akermańskie” Adama Mickiewicza: W tym wierszu poeta szczegółowo opisuje stepy, oddając ich przestrzenność, ciszę i dzikość, jednocześnie wplatając swoje uczucia i refleksje na temat podróży i samotności.
 • „Sonet XXXIV” z cyklu „Sonety krymskie” Adama Mickiewicza: W tym sonetach Mickiewicz opisuje krajobrazy Krymu, przy czym opisy te są nasycone emocjami i osobistymi przeżyciami poety.

Rola liryki opisowej

 • Oddziaływanie na zmysły – przez dokładne i plastyczne opisy liryka opisowa pobudza wyobraźnię i zmysły czytelnika, przenosząc go w opisywane miejsca.
 • Budowanie nastroju – opisy przyrody i krajobrazów mogą tworzyć określony nastrój, który wzmacnia przekaz emocjonalny wiersza.
 • Refleksja nad światem – poprzez opisywanie świata zewnętrznego, liryka opisowa skłania do refleksji nad relacją między człowiekiem a naturą, przemijaniem, pięknem i harmonią.

Liryka sytuacyjna

Liryka sytuacyjna to rodzaj liryki, w którym wiersz skupia się na opisie określonej sytuacji, sceny lub wydarzenia, często w sposób dramatyczny lub narracyjny. Liryka sytuacyjna to forma poezji, która koncentruje się na opisie konkretnych sytuacji, scen lub wydarzeń, często z elementami narracyjnymi i dramatycznymi. Przedstawiane sytuacje służą jako tło dla emocji i refleksji podmiotu lirycznego, wzbogacając w ten sposób przekaz wiersza i angażując czytelnika w przedstawiane wydarzenia. W przeciwieństwie do liryki bezpośredniej, gdzie dominuje wyrażanie uczuć i emocji podmiotu lirycznego, liryka sytuacyjna przedstawia konkretną sytuację, która może być tłem dla tych emocji. W liryce sytuacyjnej pomiot liryczny nie ujawnia się.

Cechy liryki sytuacyjnej

 • Konkretny kontekst – w centrum uwagi znajduje się określona scena, zdarzenie lub sytuacja, która jest szczegółowo opisana.
 • Narracyjność – liryka sytuacyjna często ma elementy narracyjne, opowiadające pewną historię lub relacjonujące wydarzenia.
 • Dramatyzm – opisywana sytuacja może mieć dramatyczny charakter, wzbudzający silne emocje i napięcie.
 • Dialogowość – może zawierać dialogi lub monologi postaci, które uczestniczą w opisywanej sytuacji.
 • Refleksyjność – choć główny nacisk kładzie się na sytuację, towarzyszą jej refleksje podmiotu lirycznego, które nadają głębsze znaczenie przedstawianym wydarzeniom.

Przykłady liryki sytuacyjnej

 • „Reduta Ordona” Adama Mickiewicza: Wiersz opisuje dramatyczną sytuację obrony reduty podczas powstania listopadowego, pełną napięcia i emocji.
 • „Campo di Fiori” Czesława Miłosza: Utwór przedstawia sytuację tłumu bawiącego się na rynku Campo di Fiori w Rzymie, podczas gdy w oddali palono Giordano Bruno, zestawiając beztroskę z tragedią.

Rola liryki sytuacyjnej

 • Budowanie emocji – opisując konkretne sytuacje, liryka sytuacyjna skutecznie wzbudza emocje u czytelnika, angażując go w przedstawiane wydarzenia.
 • Kontekstualizacja uczuć – sytuacje opisane w wierszu stanowią tło, które kontekstualizuje i wzmacnia uczucia oraz refleksje podmiotu lirycznego.
 • Ukazywanie konfliktów – dzięki dramatycznym scenom liryka sytuacyjna często ukazuje konflikty, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, nadając im literacką formę.

Liryka inwokacyjna

Liryka inwokacyjna to rodzaj liryki, w którym podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do jakiejś osoby, bóstwa, idei, zjawiska czy przedmiotu. Inwokacja to forma apostrofy, czyli bezpośredniego zwrotu, często występującego na początku utworu poetyckiego, który nadaje mu uroczysty, podniosły ton. Ten typ liryki jest często wykorzystywany do wyrażenia prośby, podziękowania, uwielbienia lub refleksji. Liryka inwokacyjna to forma poezji charakteryzująca się bezpośrednim zwrotem podmiotu lirycznego do adresata, często w sposób uroczysty i emocjonalny. Jest wykorzystywana do wyrażenia prośby, uwielbienia, refleksji lub podziękowania, tworząc specyficzny nastrój i podkreślając relację między podmiotem lirycznym a obiektem jego wypowiedzi.

Cechy liryki inwokacyjnej

 • Bezpośredni zwrot – podmiot liryczny kieruje swoje słowa bezpośrednio do adresata, który może być realny lub abstrakcyjny.
 • Uroczysty ton – inwokacje często mają podniosły, ceremonialny charakter, co nadaje wierszowi szczególną wagę.
 • Intencja – podmiot liryczny zazwyczaj ma wyraźny cel w swojej inwokacji, np. prosi o wsparcie, błogosławieństwo, wyraża wdzięczność lub podziw.
 • Emocjonalność – tekst jest nasycony silnymi emocjami, które podkreślają relację między podmiotem lirycznym a adresatem.

Przykłady liryki inwokacyjnej

 • „Inwokacja” z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza: Początkowy fragment epopei, w którym poeta zwraca się do Litwy jako swojej ojczyzny, wyrażając tęsknotę i miłość do niej: „Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie…”.
 • „Oda do młodości” Adama Mickiewicza: Poeta zwraca się do młodości, podkreślając jej wartość i moc w kontekście zmian społecznych i politycznych.

Rola liryki inwokacyjnej

 • Podkreślenie relacji – bezpośredni zwrot do adresata podkreśla szczególną relację między podmiotem lirycznym a obiektem inwokacji.
 • Budowanie nastroju – uroczysty ton i emocjonalność inwokacji tworzą specyficzny nastrój, który angażuje czytelnika i nadaje utworowi szczególną głębię.
 • Wyrażenie emocji i intencji – inwokacja pozwala podmiotowi lirycznemu wyrazić swoje uczucia, intencje i pragnienia w sposób bezpośredni i sugestywny.

Gatunki liryki

Większość uprawianych w Europie gatunków lirycznych ma swoje korzenie w starożytnej poezji helleńskiej lub rzymskiej. Zaliczają się do nich anakreontyk, ballada, canzona, duma, dytyramb, elegia, epicedium, epigramat, epitafium, epitalamium, fraszka, hymn, limeryk, madrygał, oda, epinikion, pieśń, niektóre rodzaje poematu, psalm, sielanka, ekloga, sonet, tren oraz triolet.

5/5 - (1 głosów)