Modlitwa żołnierska

Mało przy­wy­kłe do po­ko­ry czo­ła Przed Tobą, Boże, ni­ży­my je­dy­nie. Woj­sko do Cie­bie, Pana swe­go, woła: Niech dziel­ność na­sza Two­im wspar­ciem sły­nie! Bło­go­sław gło­wę, któ­ra nami wła­da! Utwierdź w nas trwa­łe, nie­prze­łom­ne mę­stwo: Niech bez­u­stan­nie wo­jow­nik prze­kła­da Sła­wę nad wszyst­ko, nad zdro­wie zwy­cię­stwo! Niech nas po­wa­ża świat, z ludz­ko­ści zna­nych Dla po­ko­na­nych!


Stanisław Trembecki