Do miłości

Stanisław Trembecki

Mi­ło­ści! nad na­szy­mi po­każ li­tość jęki!
A że, bę­dąc czło­wie­kiem, wię­zy two­je zno­szę –
Spraw twą roz­kosz tak dłu­gą, jak są two­je męki,
Lub tak krót­kie twe męki, jak są twe roz­ko­sze!

Twoja ocena
Stanisław Trembecki

Wiersze popularnych poetów

Ludzie na moście

Dziwna planeta i dziwni na niej ci ludzie. Ulegają czasowi, ale nie chcą go uznać. Mają sposoby, żeby swój sprzeciw wyrazić. Robią obrazki jak na przykład ten: Nic szczególnego na…

Rozdzielczość

a wszystko wskazywało jakby uniesionym palcem morze pełne sensu wylewa za burtę wyobraźni to tutaj dwa dystychy znaczą więcej niż wyż sumiennie biorący w panowanie granice markowane seksem jaźni rosnących…

Pieśń Tyrteja

Cze­muż… ich pie­śni już tak mało pew­na Treść — i ska­żo­nej ca­ło­ści? Lut­nie ich cze­mu… z łom­li­we­go drew­na, A nie ze sło­nio­wej ko­ści? — Ta ich łom­li­wość cze­mu jed­nak rzew­na?…