Pieśń Tyrteja

Kamil Cyprian Norwid

Cze­muż… ich pie­śni już tak mało pew­na
Treść — i ska­żo­nej ca­ło­ści?
Lut­nie ich cze­mu… z łom­li­we­go drew­na,
A nie ze sło­nio­wej ko­ści?
— Ta ich łom­li­wość cze­mu jed­nak rzew­na?
Spy­ta mię ser­ce, łzom ży­zne:
Wy­gna­na, oto, wdzię­ki swe kró­lew­na
Kry­je w po­zio­mą pstro­ci­znę!

I ów, co bo­ski duch na dzie­jów kar­ty
Bie­rze, jak orzeł na skrzy­dła
Słoń­ce, Po­eta! — cze­muż nie po­żar­ty
Przez lwy… lecz stło­czon od by­dła?…
— Or­fe­usz cze­mu mógł pie­kiel­ne lar­wy
Ze­brać na stru­nę, jak pyły,
I za­trząść nimi, nie zmie­nia­jąc bar­wy
Słów — ni po­ni­ża­jąc siły?…

Fu­riom wspa­nia­łej nie za­bi­jał Ody
Na he­ka­tom­bę pie­kiel­ną,
Choć szedł po żonę uro­dzi­wą, mło­dy,
Śmier­tel­ny szedł po śmier­tel­ną…

Gdy ty, co śla­dem tak za­cnym ozu­tą
Nogę, jak w zło­tym ko­tur­nie,
Na po­piół sta­wisz Ere­bu, jak dłu­to,
Mięk­kiej da­ją­ce kształt urnie —
Choć bóg pie­kiel­ny nie­groź­nym już bó­stwem
To­bie, przed tobą zjed­na­ny:
I ty — w pur­pu­rze (któ­ra jest ubó­stwem) —
Ty — król — ty! — cze­muś pod­da­ny?…

Cedr nie ogro­dy, lecz pu­sty­nie ro­dzą:
Próż­nia — ko­ły­ską ol­brzy­ma…
Egi­nej!… wiel­cy po­eci przy­cho­dzą,
Gdy po­etów wiel­kich nie ma…

Lecz dzie­jów kar­ta ma nie­jed­ną stro­nę:
Jest sło­wo z brzmie­nia, jest z du­cha;
I bywa z da­chów po­etom gło­szo­ne,
Co po­wie­dział wieszcz do ucha.

Twoja ocena

Sen nocy letniej

Już las w Ardenach świeci. Nie zbliżaj się do mnie. Głupia, głupia, zadawałam się ze światem: Jadłam chleb, piłam wodę, wiatr mnie owiał, deszcz mnie zmoczył. Dlatego strzeż się mnie,…

Pierwszy wiersz dla Tomáša Halfki

Skrzypią te „dzień dobry„, „jak się Pan ma?„, „proszę zajmować miejsca„. Rozcieńczam wino wodą. W twoich listach jabłonka zbyt często zakwita. Jakby chciała coś nam pokazać, jakbyś to ty prosił…

Okno

Wyjrzalem przez okno o brzasku I zobaczyłem młodą jabłonkę Przezroczystą w jasności. A kiedy wyjrzałem znowu o brzasku Stała tam wielka jabłoń obciążona owocem. Więc dużo lat pewnie minęło Ale…

wiersze dla dzieciwiersze o miłościwiersze Wisławy Szymborskiejwiersze Jana Brzechwywiersze K.K. Baczyńskiegowiersze Juliana Tuwimawiersze Marii Konopnickiejwiersze o śmierci